Haber Detayı
20 Nisan 2016 - Çarşamba 14:44 Bu haber 5581 kez okundu
 
SAM­SUN, 19 ­MA­YIS, BAF­RA VE YÖ­RÜK­LER HAL­KI­NA DU­YU­RU
Yö­rük­ler Ma­hal­le­si hal­kın­dan olup bu­ra­da 30 yıl­dır otu­ran emek­li Osman TOKUR’un yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Bu mem­le­ke­te 30 yıl hiz­met etmiş hakim, savcı, dok­tor, mü­hen­dis, öğ­ret­men ve me­mur­la­rın 300 m2 arsa üze­rin­de kendi el­le­riy­le yap­tık­la­rı ev­ler­de otur­ma­la­rı­na Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si reva gör­mü­yor ve otur­du­ğu­nu­za sayın diyor.
Gündem Haberi
SAM­SUN, 19 ­MA­YIS, BAF­RA VE YÖ­RÜK­LER HAL­KI­NA DU­YU­RU

Biz­le­rin bin bir emek­le yap­tı­ğı bu ev­le­ri ve ar­sa­la­rı bize laik gör­me­yen sayın Yusuf Ziya Yıl­maz, Sayın Turan Çakır ve Sayın Zen­nu­be Al­bay­rak, acaba bu­ra­la­rı kim­le­re layık gö­rü­yor­lar, lüt­fen açık­la­sın­lar.

Sayın Yusuf Ziya Yıl­maz Yö­rük­ler hal­kı­na iş­gal­ci di­ye­rek, Turan Çakır gayri ah­la­ki (ah­lak­sız­ca) yer­leş­ti­niz di­ye­rek, Zen­nu­be Al­bay­rak ken­di­sin­den bilgi almak ve ev­le­ri­nin yı­kıl­ma­ma­sı için yar­dım is­te­yen emek­li öğ­ret­men ha­nı­me­fen­di­le­re yap­tı­ğı­nı­zın hır­sız­lık­tan farkı yok de­mek­le siz­ler hır­sız­sı­nız di­ye­rek bu­ra­da­ki halkı tah­rik et­mek­te­dir. Biz­ler hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nı­yo­ruz.

Yö­rük­ler halkı doğa düş­ma­nı de­ğil­dir 100 yıl­dır bu or­ma­nı - do­ğa­yı biz ko­ru­duk. Bu­ra­da birer evi­miz var. Ta­bi­ata ve do­ğa­ya karşı de­ği­liz. Ka­mu­oyu­nu ya­nıl­tı­lı­yor.

19 Mayıs İlçesi Yö­rük­ler Ma­hal­le­sin­de baş­la­tı­lan yıkım ne­de­niy­le Sayın Sam­sun Büyük Şehir Be­le­di­ye Baş­ka­nı bu­ra­da ya­şa­yan tüm in­san­la­rın ev­le­ri­ni yık­mak için iş­gal­ci diyor. So­ru­yo­ruz bu­ra­da ya­şa­yan in­san­lar yurt dı­şın­dan mı gel­miş­tir. Bu in­san­lar 100 yıl­dır bu top­rak­lar­da ya­şa­yan bu top­rak­la­rın ye­tiş­tir­di­ği in­san­lar­dır. Dev­le­tin ver­miş ol­du­ğu resmi ta­pu­su var­dır.

Be­le­di­ye­le­rin maddi im­kan­sız­lık­lar ne­de­niy­le imar ça­lış­ma­la­rı ya­pa­ma­mış ol­ma­sın­dan bu halk so­rum­lu de­ğil­dir.

Ta­pu­lu yer­le­rin­de otu­ran in­san­la­ra iş­gal­ci demek ha­ka­ret­tir, say­gı­sız­lık­tır. Turan Çakır Bey Haber AKS TV’de 25. saat prog­ra­mın­da açık­la­dı, Özel şir­ket biz­den is­te­di biz­ler­de Yö­rük­ler ana köp­rü­sü­nün sağ ve sol ta­ra­fı­nı ka­ra­van park ola­rak tah­sis ettik dedi. Amaç özel şir­ket­le­ri bu­ra­la­ra sok­mak ül­ke­mi­zin bütün il­le­rin de bir sürü ruh­sat­sız ya­pı­laş­ma var hü­kü­me­ti­miz bun­la­rı yasal ze­mi­ne otut­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor. 

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2-B ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­rak bu so­run­lar hal­le­di­li­yor. Bü­yük­şe­hir yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ace­le­si nedir.

Va­tan­da­şın ta­pu­lu mülki için kim­le­re söz ve­ril­miş­tir. Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yasal hak­la­rı­mı­zı hiçe sa­ya­rak güç ve nüfus kul­la­na­rak bir oldu bit­ti­ye ge­ti­re­rek ev­le­ri­mi­zi yık­mak is­ti­yor.
Yö­rük­ler Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın bu so­ru­nu 19 Mayıs, Bafra ve Ala­çam İlçe­le­ri­nin so­ru­nu­dur. 
Par­ti­ler üstü dü­şü­nü­le­rek bütün si­ya­si par­ti­ler bu so­ru­nun çö­zü­mün­de ortak ha­re­ket et­me­li ortak akıl oluş­tu­rul­ma­lı­dır. Biz bir şey ya­pa­mı­yo­ruz diye bir cevap olmaz. Bunu kabul et­mi­yo­ruz. Bir gün sıra her­ke­se gelir.

Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu böl­ge­yi tu­riz­me aça­ca­ğız proje yap­tık diyor. Yap­tı­ğı­nız pro­je­nin için­de 850 ha­ne­lik ma­hal­le halkı hiç yok. Ma­hal­le halkı bu pro­je­nin ne­re­sin­de? Ma­hal­le hal­kı­nın pa­yı­na düşen sa­de­ce ev­le­ri­nin yı­kıl­ma­sı, halka ve­ri­lecek hiz­met bu mu?

Bu­ra­da 850 hane mağ­dur edi­lecek. Bu mağ­du­ri­yet­ler Sayın Yusuf Ziya Yıl­maz Be­ye­fen­di­yi, Sayın Turan Çakır Be­ye­fen­di­yi ve Sayın Zen­nu­be Al­bay­rak Ha­nı­me­fen­di­yi mutlu edecek mi? Adil dav­ran­mış ola­cak­lar mı? Her­kes için ya­sa­la­rı eşit şart­lar­da uy­gu­la­mış ola­cak­lar mı? Bu bir hiz­met mi ola­cak? Hayır tabi ki yada bu­ra­da ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lan proje ile kim­le­re hiz­met edi­lecek? 

Ma­hal­li ida­re­nin yö­ne­tim man­tı­ğın­da güç halk­tan alı­nır ve halka hiz­met ola­rak geri döner. 19 Mayıs İlçesi Yö­rük­ler Ma­hal­le­si hal­kı­nın des­te­ği­ni al­ma­yan hiç bir proje halka hiz­met etmez. Sa­de­ce ben böyle is­ti­yo­rum bu ola­cak man­tı­ğı iş­li­yor. Va­tan­da­şın ver­di­ği yetki ve güç va­tan­da­şı ezmek için kul­la­nı­lı­yor. Yö­rük­ler Ma­hal­le­si hal­kı­nın hak­la­rı ayı­rım ya­pıl­ma­dan bu pro­je­ye dahil edil­me­li­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu­.

Kaynak: (19 Mayıs Gazetesi) - 19 Mayıs Gazetesi Editör: Editör
Etiketler: Yö­rük­ler, Ma­hal­le­si, hal­kın­dan, olup, bu­ra­da, 30, yıl­dır, otu­ran, eme
Yorumlar
Haber Yazılımı