Haber Detayı
03 Aralık 2018 - Pazartesi 12:22 Bu haber 5146 kez okundu
 
55 PROJE İLE GELİYORUZ
19 Mayıs Be­le­di­ye Baş­kan A.​ Adayı Necmi Şener Pro­je­le­rini Açık­la­dı.
Siyaset Haberi
55 PROJE İLE GELİYORUZ

Başkan A. Adayı Necmi Şener; “Belediye Başkanı cesaretli olmalıdır. Proje üretmelidir. Vizyon projeler üretmelidir. 28 Kasım’da gazetemizde açıklanan 55 proje uygulandığında, 19 Mayıs’ta işsizlik sorunu kalmaz, herkes kazanır. Bu vizyon projelerini hayata geçiremeyen belediye başkanı, belediye başkanlığı yaptım, yapıyorum diyemez. Diyebilme hakkı da yoktur. Diyorsa kendini kandırmış olur” dedi.

 

Necmi Şener; “Bu pro­je­ler alt­ya­pı, fi­nans ve fi­zi­bi­li­te­le­ri ça­lı­şıl­mış pro­je­ler­dir. Bu pro­je­le­re bak­tı­ğı­mız­da bun­la­rın hangi kay­nak­lar­la ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­mız ko­nu­su­nu siz­le­re ak­tar­mak is­ti­yo­rum; Bü­yük­şe­hir'e bağlı il­çe­ler ancak ilçe için­de­ki temel ih­ti­yaç­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da ye­ter­li ol­mak­ta­dır. Bu pro­je­le­rin bir­ço­ğu kendi ken­di­ni fi­nan­se eden, mali kay­na­ğı kendi içe­ri­sin­de olan pro­je­ler­dir. İçe­rik­le­ri­ne göre başta ba­kan­lık, bü­yük­şe­hir, Av­ru­pa Bir­li­ği fon­la­rı, kır­sal kal­kın­ma ve özel sek­tör des­tek­le­ri­mi­zi il­çe­ye yön­len­dir­mek­le baş­lar.

 

19 Mayıs'ın lo­kas­yon ola­rak ne kadar önem­li bir ilçe ol­du­ğu­nu an­lat­ma­yı ba­şar­dı­ğı­mız­da siz­den yer is­te­mek için özel sek­tö­rün hazır ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz” dedi.

Baş­kan A. Adayı Şener, “Ta­sar­ruf ve ve­rim­li­li­ği­miz ana­ya­sa­mız ola­cak­tır. Yö­net­ti­ği­niz yer­de­ki hal­kın sesi ve kal­kın­ma­sı asıl hedef ol­ma­lı­dır. Bütün de­ğer­ler ko­ru­na­rak ya­pı­lan bir yö­ne­ti­ci­lik asıl hedef ol­ma­lı­dır. Bütün de­ğer­ler ko­ru­na­rak ya­pı­lan bir yö­ne­ti­ci­lik ba­şa­rı­nın esas anah­ta­rı­dır. İşte bizim söy­le­mi­miz bu yüz­den; "Bir­lik­te yü­rü­ye­ce­ğiz, bir­lik­te yö­ne­te­ce­ğiz, bir­lik­te bü­yü­ye­ce­ğiz" cüm­le­siy­le baş­la­mak­ta­dır.
Aday aday­lı­ğı sü­re­ci­mi açık­la­ma­ya karar ver­di­ğim andan iti­ba­ren, ha­zır­la­dı­ğım bütün pro­je­le­rim­de ve ver­di­ğim bütün söz­ler­de hiç­bir zaman ya­pa­ma­ya­ca­ğım bir şey vaat et­me­dim. Bütün pro­je­le­ri­mi ayağı yere basan, sağ­lam ve­ri­ler üze­ri­ne oturt­tum. Bütün pro­je­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çi­recek eki­bi­miz­de hazır” diye ko­nuş­tu.

 

Kaynak: (19 Mayıs Gazetesi) - 19 Mayıs Gazetesi Editör:
Etiketler: 55, PROJE, İLE, GELİYORUZ,
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
55 PROJE İLE GELİYORUZ
55 PROJE İLE GELİYORUZ
55 PROJE İLE GELİYORUZ
Yorumlar
Haber Yazılımı