Haber Detayı
16 Eylül 2019 - Pazartesi 18:07 Bu haber 1603 kez okundu
 
4-6 YAŞ KURAN KURSLARINA YOĞUN İLGİ
19 Mayıs İlçe Müf­tü­sü Emin Patan, il­çe­de Müf­tü­lük ta­ra­fın­dan açı­la­rak eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri sür­dü­rü­len 4-6 Yaş Kur’an Kurs­la­rı hak­kın­da bir açık­la­ma yaptı.
Gündem Haberi
4-6 YAŞ KURAN KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Müftü Patan açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di: “4-6 Yaş Kur’an Kurs­la­rı­nın amacı ço­cuk­la­rı­mı­za zor­laş­tı­rıl­mış, ezber yükü fazla olan bir eği­tim ver­mek de­ğil­dir. Bu­ra­lar­da ço­cuk­la­rı­mız dini de­ğer­le­ri, say­gı­yı, ye­me­ğe “bes­me­le” ile baş­la­yıp “el­ham­dü­lil­lah” ile bi­tir­me­yi, ana-ba­ba­ya, bü­yük­le­re say­gı­yı, Rab­bi­ni, Pey­gam­be­ri­ni se­ve­rek ta­nı­ma­yı, bazı du­ala­rı, bazı ayet­le­ri ve su­re­le­ri se­ve­rek öğ­re­nir. Kurs­la­rı­mız­da ço­cuk­la­rı­mı­zın yeme içme ih­ti­yaç­la­rı im­kan­lar öl­çü­sün­de ve­li­le­ri­mi­zin kat­kı­la­rıy­la kar­şı­lan­mak­ta­dır.

Eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­rin­de Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­mız ve Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı tav­si­ye­li ya­yın­lar oku­tul­mak­ta­dır.
Bu yaş­ta­ki ço­cuk­lar için en önem­li ih­ti­yaç el­bet­te oyun­dur. Kurs­la­rı­mız­da bu ih­ti­yaç do­na­nım­lı oyun oda­la­rın­da kar­şı­lan­mak­ta­dır. İlçe Müf­tü­lü­ğü ola­rak Mer­kez­de Ak­şem­set­tin Camii bün­ye­sin­de ve diğer Kur’an Kurs­la­rı bün­ye­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren 4-6 Yaş Kur’an Kurs­la­rı­mı­za ev­lat­la­rı­nı gön­der­me­le­rin­den do­la­yı ve­li­le­ri­mi­ze, bu kurs­lar­da büyük bir öz­ve­ri ile ça­lı­şan Kur’an Kursu Öğ­re­ti­ci­le­ri­mi­ze ve on­la­ra yar­dım­cı olan­la­ra te­şek­kür ederiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Akşemsettin Camisinde düzenlenen programa; 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, 19 Mayıs İlçe Müftüsü Emin Patan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Aydın, Din Görevlileri Derneği 19 Mayıs İlçe Başkanı Yaşar Aydın, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Sedat Yiğiter, Kur’an Kursu Hocaları ve çok sayıda veli katıldı.

BEYZAGÜL GÖREN

 

 

Kaynak: (19 Mayıs Gazetesi) - 19 Mayıs Gazetesi Editör:
Etiketler: 4-6, YAŞ, KURAN, KURSLARINA, YOĞUN, İLGİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı